Práva z vadného plnění pro spotřebitele

 1. Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání díla objednateli.
 2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny díla.
 3. Smluvní strany se dohodly, že je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:
 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • b) na odstranění vady opravou věci,
 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • d) odstoupit od smlouvy.
 1. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je nedokončení díla do 6 měsíců ode dne závazného termínu dokončení nebo skutečnost, že zhotovitel prohlásí, že dílo nedokončí.
 2. Reklamační proces je následující:
 • a) Objednatel písemně sdělí zhotoviteli, jaké výše uvedené právo si zvolil, při oznámení vady, nebo do 3 dnů po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.
 • b)Zhotovitel do 15 dnů ode dne doručení reklamace oznámí objednateli, zda je jeho reklamace oprávněná či nikoliv;
 • c) V případě oprávněné reklamace se zhotovitel zavazuje do 30 dnů ode dne doručení reklamace vadu odstranit;
 • d) Neodstraní-li zhotovitel vady do 30 dnů ode dne oznámení reklamace či oznámí-li objednateli, že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla, nebo může od smlouvy odstoupit.
 1. Dokud objednatel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může zhotovitel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může zhotovitel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li zhotovitel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 2. Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
 • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • b) použil-li objednatel věc ještě před objevením vady,
 • c) nezpůsobil-li objednatel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím.
 1. Smluvní strany souhlasí s tím, že zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nestandardními vnějšími vlivy, kterými jsou například ÚV záření, vlhkost apod.
 2. V případě, kdy je tato smlouva sjednána distančně nebo mimo obchodní prostory zhotovitele, nemá podle § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku objednatel právo do 14 dní od uzavření této smlouvy od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, neboť každý krok zhotovitele je již od počátku přizpůsoben přáním, představám a potřebám objednatele a jedná se tak o zakázkovou výrobu. Objednatel rovněž není oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že již bylo započato s prováděním díla ze strany zhotovitele.
 3. Zhotovitel tímto informuje objednatele – spotřebitele (tj. osoby nejednající́ v rámci své́ podnikatelské́ činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) v souladu s § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, o možnosti požádat Českou obchodní inspekci o mimosoudní řešení jakéhokoliv sporu, jež může vzniknout z této smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, a objednatel tedy může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz